Kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku kuchni i kotłowni przy ul. Radziwiłłowskiej 13, SPSK Nr 1 w LUblinie

Inwestycja: Kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku kuchni i kotłowni na cele kuchni, kotłowni, pomieszczeń technicznych, socjalnych i biurowych, rozbiórką komina odprowadzającego spaliny z kotłowni wraz z budową nowego, budową i przebudową infrastruktury technicznej i realizacją budowlanych urządzeń towarzyszących przy ul. Radziwiłłowskiej 13 oraz robót zewnętrznych wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń i wyposażenia kotłowni, wymiennikowni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 " Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".

Zakres: kompleksowe roboty budowlano-instalacyjne 

Rok: 2019-2020

Zamawiający: Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie SPZOZ